Bài học trong kinh doanh từ binh pháp Tôn Tử bạn nên tham khảo

 cuộc chiến bánh mì kẹp thịt giữa McDonald và Burger King

Thương trường như chiến trường, muốn nói thương trường cạnh tranh rất khốc liệt. Bạn có thể sống sót và thành công trên thương trường nếu biết cách kinh doanh khôn ngoan. Bạn cũng có thể áp dụng những binh pháp ra đời từ hơn ngàn năm trước để điều chỉnh thích hợp trong cuộc […]